เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.khaosuankwang.go.th
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
062-4561498
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
   คน
สถิติวันนี้
23   คน
สถิติทั้งหมด
140713   คน
เริ่มนับวันที่ 13 มิถุนายน 2557
ภาพกิจกรรม ทต.เขาสวนกวาง
[ภาพกิจกรรมทั้งหมด]
 • โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส...
  โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเส...
 • กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
  กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
 • ภาพกิจกรรมโครงการประเพณีสงกรานต์ 256...
  ภาพกิจกรรมโครงการประเพณีสงกรานต์ 256...
 • วันที่ 22 มี.ค. 2565 นายสมนึก เต็มธน...
  วันที่ 22 มี.ค. 2565 นายสมนึก เต็มธน...
 • ภาพกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 22 มีน...
  ภาพกิจกรรมเนื่องในวัน อปพร. 22 มีน...
 • วันที่ 23  ส.ค. 2564 นายอำเภอเขาสวนกว...
  วันที่ 23  ส.ค. 2564 นายอำเภอเขาสวนกว...
 • นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล พร้อมด้วยสม...
  นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล พร้อมด้วยสม...
 • นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีต...
  นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตรีต...
 • คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้า...
  คณะผู้บริหาร พร้อมด้วยพนักงานเจ้าหน้า...
 • นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล ร่วมประชุมค...
  นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล ร่วมประชุมค...
 • นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตร...
  นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตร...
 • นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตร...
  นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตร...
 • นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตร...
  นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล นายกเทศมนตร...
 • ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพต...
  ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพต...
 • คณะผู้บริหารเทศบาลร่วมประชุมซักซ้อมปฏ...
  คณะผู้บริหารเทศบาลร่วมประชุมซักซ้อมปฏ...
 • นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประช...
  นายกเทศมนตรีพร้อมคณะผู้บริหารร่วมประช...
 • นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล ร่วมประชุมส...
  นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล ร่วมประชุมส...
 • โครงการประชุมผู้ปกครอง 11 มิ.ย.64
  โครงการประชุมผู้ปกครอง 11 มิ.ย.64
นางกอบกุณศ์ คนฟูม
นางกอบกุณศ์ คนฟูม
ปลัดเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
063-6261498
นางสุทธิรัตน์  พิสุทธิรัตน์
นางสุทธิรัตน์ พิสุทธิรัตน์
ประธานสภาเทศบาล
094-5141493
เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง

399 หมู่ 11 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280
043-449021 043-449467 saraban@khaosuankwang.go.th
062-4561498
063-6261498
043-449021
facebook webboard
ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
เรื่อง การประกาศใช้ พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ซึ่งมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่ เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป
มีผลต่อการยกเลิก พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน และ พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่
อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
โทร.043-449021

จ้างซ่อมบำรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/02/2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงยานพาหนะ หมายเลขทะเบียน 83-7271 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย 3 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15/02/2567
จ้างเหมากั้นห้องทำงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/02/2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย 3 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2567
จ้างเหมาติดตั้งผ้าใบบังแดด ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2567
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2567
จ้างเหมาซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องออกกำลังกาย 3 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12/02/2567
หนังสือราชการจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
หนังสือราชการ สถ.จ.ขอนแก่น
ขอเชิญร่วมรับปังปาฐกถาเกียรติยศฯ ด่วนที่สุด ( 20 ก.พ. 67 ) ด่วนที่สุด ขก 0023.1/ว 5287
แจ้งให้ไปปฏิบัติหน้าที่แทน ด่วนที่สุด ( 20 ก.พ. 67 ) ขก 0023.3/ว5346
อัตราภาษีป้าย
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ ศ 2562
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินการตาม พ.ร.บ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
กรมบัญชีกลางเปิดตัวระบบ New GFMIS
การยื่นขออนุญาตก่อสร้าง


Facebook เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
ลิ้งค์หน่วยงานต่างๆ [ ลิ้งค์หน่วยงานทั้งหมด ]
 • โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 • สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
 • องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
 • ศูนย์ปฏิบัติการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • ศาลปกครอง
 • กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • ระบบอีเมล์ที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 • สถ.จ.ขอนแก่น
 • กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
 • คลังความรู้ของระบบบัญชีคอมพิวเตอร์
 • ระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ เหรียญและผลิตภัณฑ์เหรียญ (e-Catalog)
 • สาระดีๆจากศาลปกครอง
 • สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดขอนแก่น
 • ระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 • ระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
 • กรมสรรพากร
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอาเซียน
 • ธ.ออมสิน
 • กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
 • มูลนิธินวตกรรมทางสังคม
 • เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ
 • กระทรวงการคลัง
 • ตลาดกลางสินค้าเกษตรแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
 • สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • โยธาไทย
 • กรมประชาสัมพันธ์
 • กรมทางหลวง
 • สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
 • ระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น4
 • สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล
 • คลังข่าวมหาดไทย
 • กระทรวงมหาดไทย
 • กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
 • สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์
 • กรมจัดหางาน
 • ธนาคารกรุงไทย
 • สำนักงบประมาณ
 • สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
 • เครือข่ายจิตอาสา
 • สำนักงบประมาณ
 • AEC ศูนย์ข้อมูลความรู้ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • สมาคมพนักงานเทศบาลแห่งประเทศไทย
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู
 • สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดมหาสารคาม
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ฐานข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ
 • โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ
 • กรมบัญชีกลาง
 • ธ.ธกส
 • ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ