เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.khaosuankwang.go.th
นายสมนึก  เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
062-4561498
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
2   คน
สถิติวันนี้
1238   คน
สถิติทั้งหมด
127028   คน
เริ่มนับวันที่ 13 มิถุนายน 2557

กองคลัง

นางอนงลักษ์ อุทธา
ผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง)
0897119189
นางสาวลักษณา พระนคร
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)
0918631942
นางสาวกองกาญจน์ ลุนลอด
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
06-4245-1426
นางสาวณภัทร รชตะพิพรรธ
นักวิชาการคลังชำนาญการ
09-9946-7923
นางสาวปริฉัตร วัยมาต
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน
(ว่าง)
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นางสาวอนงค์นาถ อาคะราช
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
0879453681
นางสาวณิชกานต์ ถนอมศักดิ์ชัย
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
0899439494
(ว่าง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวจุฑามาศ วงศ์ละคร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
08-5000-6674
นางสาวพัชริดา วัฒนกามินท์
ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ