เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.khaosuankwang.go.th
นายสมนึก  เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
062-4561498
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
6   คน
สถิติวันนี้
1235   คน
สถิติทั้งหมด
127025   คน
เริ่มนับวันที่ 13 มิถุนายน 2557

สำนักปลัดเทศบาล

นางกาญจนา พรนิคม
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
นางสาวปภัสวรรณ หวันลา
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
09-5168-0479
นางสาวณัฏยา บัวทอง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
นางสาวนุชจะนา วงษ์สีดา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
08-66422426
-
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
08-6646-5224
นางสาวเยาวรัก สุภิรมณ์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
08-6859-0541
นางธัญญพร นามดี
นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
นายสุเนตร สมชาติ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
08-5363-7350
-
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
นางสาวลลิตา นาคา
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นางสาวนฤมล ธรรมรัตนิกร
ครู
08-68596195
นางฉัตรประภา พิมพ์บูรณ์
ครู
08-6716-5456
นางสาวปิยะนุช พลอินทร์
ครู
09-5769-8835
นางสาวรัชนี หนูกิจ
ครู
นางธัญกมล รัตนภักดิ์
ผู้ดูแลเด็ก
08-9709-7339
นางสาวพรพรรณ วัฒนกามินทร์
ผู้ดูแลเด็ก
08-1592-7623
นางปาลิดา วัฒนกามินท์
ผู้ดูแลเด็ก
-
ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวพัทธนันท์ จันทร์สมบัติ
ผู้ดูแลเด็ก
นายสมจินต์ จันทมาศ
พนักงานขับรถยนต์
นายสุทธิศักดิ์ สมัย
พนักงานขับรถยนต์
นายแก่นนคร แววเพชร
พนักงานขับรถยนต์
นายเชาว์ ธรรมโส
พนักงานดับเพลิง
นายสุธี หนูกิจ
พนักงานดับเพลิง
นายอุตตุ เพียชิน
พนักงานดับเพลิง
นายทวี วัฒนกามินทร์
พนักงานดับเพลิง
นายสิน แก้วไสย์
พนักงานดับเพลิง
-
ภารโรง
-
นักการ