นายสมนึก  เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
Social Network
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
64   คน
สถิติทั้งหมด
89765   คน
เริ่มนับ 13 มิถุนายน 2557


ชื่อ - นามสกุล :
นางกาญจนา พรนิคม
ตำแหน่ง : หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล(นักบริหารงานทั่วไป ระดับกลาง)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปภัสวรรณ หวันลา
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ : 09-5168-0479
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ (นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนุชจะนา วงษ์สีดา
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 08-66422426
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางกัณฑิมา สะตะ
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ : 08-6646-5224
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวเยาวรัก สุภิรมณ์
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 08-6859-0541
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางธัญญพร นามดี
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทะเบียนและบัตรชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุเนตร สมชาติ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
เบอร์ติดต่อ : 08-5363-7350
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายจีระศักดิ์ โชติอ่อน
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวนฤมล ธรรมรัตนิกร
ตำแหน่ง : ครู
เบอร์ติดต่อ : 08-68596195
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางฉัตรประภา พิมพ์บูรณ์
ตำแหน่ง : ครู
เบอร์ติดต่อ : 08-6716-5456
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวปิยะนุช พลอินทร์
ตำแหน่ง : ครู
เบอร์ติดต่อ : 09-5769-8835
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางรัตนาภรณ์ สร้อยบับ
ตำแหน่ง : ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวรัชนี หนูกิจ
ตำแหน่ง : ครู
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางธัญกมล รัตนภักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 08-9709-7339
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพรพรรณ วัฒนกามินทร์
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ : 08-1592-7623
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางปาลิดา วัฒนกามินท์
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวอุไรวรรณ ขันเงิน
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นางสาวพัทธนันท์ จันทร์สมบัติ
ตำแหน่ง : ผู้ดูแลเด็ก
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสมจินต์ จันทมาศ
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุทธิศักดิ์ สมัย
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายแก่นนคร แววเพชร
ตำแหน่ง : พนักงานขับรถยนต์
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายเชาว์ ธรรมโส
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสุธี หนูกิจ
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายอุตตุ เพียชิน
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายทวี วัฒนกามินทร์
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
ชื่อ - นามสกุล :
นายสิน แก้วไสย์
ตำแหน่ง : พนักงานดับเพลิง
เบอร์ติดต่อ :
อีเมล์ :
อื่นๆ :
หน้าที่   1 | 2 |  > 
399 หมู่ 11 ต.คำม่วง อ.สวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทร. 043-449021 แฟกซ์ 043-449467
Admin Login