เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
https://www.khaosuankwang.go.th
นายสมนึก  เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
062-4561498
บุคลากร
ข้อมูลหน่วยงาน
จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์
online ขณะนี้
7   คน
สถิติวันนี้
1225   คน
สถิติทั้งหมด
127015   คน
เริ่มนับวันที่ 13 มิถุนายน 2557

ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ EGP

01/12/2566   จ้างซ่อมแซมบำรุงรักษายานพาหนะ (หมายเลขทะเบียน 82-7156 , 82-7158 และ กง 8825) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23/11/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน (เก้าอี้พลาสติก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2566   ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22/11/2566   ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566   จ้างเหมามหรสพ โครงการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566   จ้างทำกระทงจำลอง โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566   จ้างทำอุโมงค์ไฟ โครงการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566   จ้างเหมาทำป้ายคัตเอาท์ติดตั้งบนเวที โครงการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566   จ้างเหมาประดับตกแต่งไฟแสงสีและประดับตกแต่งบริเวณสถานที่จัดงาน โครงการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566   จ้างเหมาเวทีพร้อมเครื่องเสียง โครงการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566   ซื้อถ้วยรางวัลนางนพมาศและขวัญใจมหาชน โครงการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566   จ้างทำสายสะพายนางนพมาศและขวัญใจมหาชน โครงการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทงประจำปี พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566   จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์สืบสานงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20/11/2566   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16/11/2566   จ้างซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 82 ? 7157 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14/11/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10/11/2566   จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กต 3462 ขอนแก่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2566   ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2566   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2566   ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2566   ซื้อวัสดุอื่น(วัสดุธงประดับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2566   จ้างจัดทำวีดีทัศน์แนะนำภารกิจเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2566   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2566   จ้างซ่อมแซมปรับปรุงประตู อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง เฉพาะบริเวณที่เกิดการชำรุด และซ่อมแซมห้องน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
08/11/2566   ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในกิจการเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
07/11/2566   จ้างจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำคลองค้อ บ้านหัวหนอง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาสวนกวาง ตามแบบแปลนและรายการประมาณราคาของเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
02/11/2566   ซื้อวัสดุสำน้กงาน (กล่องเก็บเอกสาร) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2566   ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ฝ่ายส่งเสริมการศึกษาฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
01/11/2566   ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลเขาสวนกวาง จำนวน 1 ศูนย์ ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง