นายสมนึก  เต็มธนกิจไพศาล
นายสมนึก เต็มธนกิจไพศาล
นายกเทศมนตรีตำบลเขาสวนกวาง
Social Network
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :  
 
สมัครสมาชิก | ลืมรหัสผ่าน

online ขณะนี้
1   คน
สถิติวันนี้
58   คน
สถิติทั้งหมด
89759   คน
เริ่มนับ 13 มิถุนายน 2557
ชื่อหน่วยงาน จังหวัด
หมู่ที่/ชุมชน
อาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม อายุ ปี
วุฒิการศึกษา      ต่ำกว่าปริญญาตรี    ปริญญาตรี    สูงกว่าปริญาตรี
เรื่อง ระดับความพึงพอใจ/การรับรู้ (น้อย » มาก)
๑๐
๑. ประชาชนได้ประโยชน์จากศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ อปท. มากน้อยเพียงใด
๒. อปท. ได้ประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีให้ประชาชนทราบมากน้อยเพียงใด
๓. ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นแก่ อปท. ได้ง่ายและสะดวกเพียงใด
๔. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนงาน โครงการของชุมชน/หมู่บ้านมากน้อยเพียงใด
๕. ท่านได้รับรู้เกี่ยวกับการประชุมสภาท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด
๖. ท่านได้เข้าร่วมในการประชุมสภาท้องถิ่นมากน้อยเพียงใด
๗. อปท. แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนรวดเร็วเพียงใด
๘. อปท. ส่งบุคลากรมาเยี่ยมเยือนท่านถึงบ้านมากน้อยเพียงใด (ยกเว้น อสม.)
๙. คุณภาพบริการที่ อปท.จัดให้ประชาชนดีมากน้อยเพียงใด
๑๐. อปท.ให้บริการนอกสถานที่ได้ดีเพียงใด
๑๑. อปท.ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ให้ประชาชนรับรู้ มากน้อยเพียงใด (ไม่ใช่ข้อบัญญัติงบประมาณ)
๑๒. อปท. อำนวยความสะดวกในการชำระภาษีดีมากน้อยเพียงใด (การชำระ การแจ้งเตือน) ฯลฯ
๑๓. อปท. สอบถามความต้่องการและความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของ อปท. มากน้อยเพียงใด
๑๔. บุคลากรของ อปท. มีความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงใด
๑๕. อปท. ใช้งบประมาณคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด
๑๖. ถนนใน อปท. มีคุณภาพดีเพียงใด
๑๗. อปท. ดูแลซ่อมแซม บูรณะถนนได้ดี และรวดเร็วเพียงใด
๑๘. อปท. ดูแลแก้ไขปัญหาไฟฟ้าสาธารณะได้ดีและรวดเร็วเพียงใด (เปลี่ยนหลอดไฟ ซ่อมแซม)
๑๙. อปท. จัดหาน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคได้เพียงพอ และมีคุณภาพเพียงใด
๒๐. อปท. ดำเนินการป้องกันยาเสพติดในพื้นที่ได้ดีมากน้อยเพียงใด
๒๑. ท่านเชื่อว่า อปท. มีศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาธารณภัยในพื้นที่ได้ดีเพียงใด


399 หมู่ 11 ต.คำม่วง อ.สวนกวาง จ.ขอนแก่น 40280 โทร. 043-449021 แฟกซ์ 043-449467
Admin Login