ท่านมีความพึงพอใจในการให้บริการของ เทศบาลตำบลเขาสวนกวาง มากน้อยเพียงใด?

พอใจมากที่สุด 73.58 %
พอใจมาก 13.21 %
พอใจปานกลาง 3.77 %
พอใจน้อย 1.89 %
ควรปรับปรุง 7.55 %


จำนวนผู้โหวตทั้งหมด 53 คน